Aktuellt

VÅRMÖTE 2024

Österbottens Fiskarförbund r.f. ordnade ordinarie vårmöte 25 april 2024 på Restaurang Berny’s, Replot.

Före vårmötet informerade NTM-centralen om aktuellt inom fiskeövervakningen

Forskare Lari Veneranta från Naturresursinstitutet presenterade fjolårets utredning av andelen havslekande sik i fångsterna i Kvarken. Utredningens resultat är ännu preliminära och ska kompletteras med resultaten från DNA-analyser, eftersom t.ex. Malaxsik och Larsmosik till de yttre egenskaperna är mycket lika vandringssik, men det kommer enligt Veneranta sannolikt inte att ändra på resultaten i större grad.

Efter Venerantas presentation gavs taltur till konsultativ tjänsteman Orian Bondestam vid Jord- och skogsbruksministeriet, som deltog via länk. Bondestam kommenterade utredningen och informerade om ministeriets beslutsprocess kring knutavstånd i nätfiske efter sik i Kvarken. Han konstaterade först att sikfisket är särskilt viktigt i Kvarken. Då ministeriet år 2022 fattade beslut om att höja knutavstånden till 45 mm i havsområden, beslöt man därför att utreda möjligheten att fiska havslekande sik med 40 mm nät i Kvarken. Bondestam poängterade att Lukes projekt lyckats bra, fastän forskarna fått lite tid att förbereda studien. Nu återstår ännu DNA-analyserna för att bedöma förekomsten av Malax- och Larsmosik i fångsterna. Ministeriet går så snart som möjligt  igenom Lukes slutliga rapport och bedömer på basen av resultaten möjligheter till ett riktat fiske efter havslekande sik. En möjlighet man ser som mest sannolik är ett riktat fiske efter havslekande sik med nät med minst 38 mm knutvavstånd på djupare områden i juni, juli och augusti. Ministeriets eventuella beslutsförslag för att ändra förordningen om fiske med tillägg om undantag måste först sändas snabbt på remiss. Beslutsfattandet går sannolikt långt in i maj och det kan dra ut till juni. Ministeriets mål är att en eventuell ändring kunde träda i kraft den 1.7. Bondestam var positiv till en fortsättning av forskningen på siken i Kvarken för att få bättre underlag för att möjligen utvidga eventuella undantagsområden och tider.

På mötet behandlades stadgeenliga ärenden.

Årsberättelse 2023 inkl. bokslut och revisionsberättelse.

Bild. Vårmötet lockade 45 personer till Berny's den 25.4 för att bland annat lyssna på forskare Lari Veneranta. Foto: Anni Selenius

 

Möten för fiskerisektorn torsdag 27.4.2023 i Vasa


ÖSTERBOTTENS FISKELEADER
höll ett infotillfälle för fiskerisektorn. Egentliga Finlands NTM-centralens tjänstemän gav aktuell information om fiskeriövervakning och ny lagstiftning, transportdokument och vägning, EHFVF stöd och finansiering för fiskerisektorn, inklusive investeringsstöd för kommersiella fiskare. Jonas Harald informerade om projektstöd genom Österbottens Fiskeleader (Kustaktionsgruppen).

ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. höll ordinarie vårmöte. Stadgeenliga ärenden. Forskare Lari Veneranta från Naturresursinstitutet informerade om utredningen av andel havslekande sik i fångsterna i Kvarken, projektexpert Heidi Vest från Forststyrelsen berättade om planerna för havsvindkraft utanför Korsnäs, och verksamhetsledare Marina Nyqvist från fiskarförbundet presenterade en ny rapport om de kustnära småvattnen som fisklekplatser.

 

Mötesinbjudan till kommersiella sikfiskare i Kvarken

Naturresursinstitutet (Luke) ska utreda den havslekande sikens andel av sikfångsterna i det kommersiella fisket i Kvarken. Arbetet anknyter till ändringen av förordningen om fiske, enligt vilken det minsta knutavståndet i nät efter sik höjs till 45 mm från och med 1.7.2024 i havsområdet mellan latituderna 63°30′ N och 62°30′N (där det nu gäller 40 mm). På basen av resultaten av utredningen bedöms möjligheten att fortsätta fisket efter havslekande sik med det nuvarande knutavståndet på 40 mm i vissa områden eller under vissa tidpunkter.

På mötet presenterar Lukes forskare vad deras tidigare insamlade fångstprover visar om andelen vandringssik och havslekande sik i fångsterna och deras fångstområden. Av yrkesfiskarna vill Luke få kompletterande uppgifter på det data som finns och information för att planera den kommande provtagningen.

Två möten ordnas:

För fiskare i området söder om Kvarken (Malax, Korsnäs, Närpes) måndagen 6.3 kl. 18-19.30, plats: Strand-Mölle, Sjövägen 271, 66210 Molpe

För fiskare i norra Kvarken (Vasa, Korsholm, Vörå, Nykarleby) onsdagen 8.3 kl. 18-19.30, plats: Berny's, Replotvägen 2, 65800 Replot

Förhandsanmälningar görs senast 1.3 till Lari Veneranta antingen per e-post lari.veneranta@luke.fi eller tfn 0295 327 203.

Mötet ordnas av Naturresursinstitutet i samarbete med Österbottens Fiskarförbund rf.

 

Material från fiskarförbundets höstmöte och LUKEs infomöte 24.11.2022

Stefan Pellas/Viltcentralen: Skadebaserad dispens för avlivning av säl

Mats Westerbom/LUKE: Omfattningen av de direkta skador som skarven gråhägern förorsakar yrkesfisket och fiskodling i Finland

Kristina Svels/LUKE: Åtgärder för att lindra säl-fiskeri konflikter

22.12.2022


Material från temadagarna

Österbottens Fiskarförbund har inom projektet Fiskekluster och temadgar arrangerat tre seminarier där följande teman behandlats: fiskhandeln ur konsumentperspektiv, fiskodling och certifiering av fisk. Föredragen från temadagarna hittas här.

5.12.2018


Aktuellt på fiskerifältet

I mitten av oktober arrangerade fiskarförbundet ett par informationskvällar kring aktuella frågor på fiskerifältet. Vi behandlade bland annat frågor som berör delägarlagen i samband med övergången från fiskeområden till fiskeriområden, vad som skall finnas med i de nya nyttjande- och vårdplanerna och vilka nationella fiskevårdsstrategier som bör beaktas i de nya planerna. Hur projekt för restaurering av fiskens lekplatser planeras presenterades med exempel på lokala projekt som genomförts. Presentationerna kan laddas ner här:

Övergången från fiskeområde till fiskeriområde - Marina Nyqvist, Österbottens Fiskarförbund
Nya nyttjande- och vårdplaner, nationella planer och aktuellt från fiskerifältet - Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållning
Restaurering av lekområden - Leif Kaarto, Österbottens Fiskarförbund
Lokalt fiskevårdsprojekt: Rändelin i Molpe - Ben-Erik Nedergård, Molpe bys samfälligheter

19.10.2018


Sikfredning 2018

Vattendelägarlag och/eller fiskargillen fredar siken under lektid i månadsskiftet oktober - november. Fredningstiden är antingen 15-31.10 eller 20.10-5.11. Vilka tider som gäller för vilket område hittar du här.

5.10.2018


Temadag om fiskodling

Österbottens Fiskarförbund ordnar i samarbete med Företagshuset Dynamo en temadag för fiskerinäringen om fiskodling, nuläget och trender, torsdagen den 27 september kl. 9-15 på Stundars i Solf, Korsholm. Program med information om anmälning kan du ladda ner härifrån.

29.8.2018


Fiskets Dag vinnare

Laxen i "Gissa laxens vikt" -tävlingen vägde i år 5,865 kg och vinnaren av laxen var Benny Fors som gissade 5,785 kg.

9.6.2018


Fiskets Dag 2018

Vid inre hamnen i Vasa lördag 9.6 kl. 9-14

- Direkt av fiskarna färsk, rökt, gravad och inlagd fisk
- Fisksoppa och andra fiskdelikatesser
- Gissa laxens vikt
- Korsholm Big Band uppträder kl. 10.30
- Mettävling för unga kl. 10.30
- Infopunkt angående fisk och fiske, där även kustaktionsgruppen (KAG) är på plats för att informera om sin verksamhet

Välkomna!

7.6.2018


Nordisk samarbetsgrupp efterlyser gemensam förvaltning av skarv

Skarvarna i Östersjön blir allt fler. I Sverige, Finland och Danmark äter fåglarna nu så mycket fisk att det i vissa områden påverkar fiskbestånden negativt och leder till minskade fångster för fisket.  Nyligen möttes nordiska forskare och fiskeribiologer för att diskutera vad som krävs för att förbättra förvaltningen och skydda fisken och fisket. Samarbetsgruppen vill på sikt se en gemensam nordisk förvaltning av mellanskarven i Östersjön. Läs mer här.

 17.4.2018


Fiskevårdsavgiften år 2018

Fiskevårdsavgiften har höjts i år och kostar för hela året 45 euro, för sju dygn 15 euro och för ett dygn 6 euro. Fiskevårdsavgiften kan betalas på Eräluvat-webbutiken, via en telefontjänst 020 69 2424 eller i R-kiosker. Avgiften skall betalas om man är 18-64 år och fiskar på annat sätt än med pilk, metspö eller strömmingshäckla. Mer info om köp av fiskevårdsavgiften hittar du via Forststyrelsens sidor.

 2.1.2018


Enkät om fritidsfisket i Österbotten

Vi vill genom en webbenkät ta reda på hur dagens fritidsfiske ser ut i Österbotten samt få en uppfattning om hur fritidsfiskarna upplever fiskbeståndens tillstånd och om det förekommer problem i samband med fisket. Enkäten görs som en del av fiskarförbundets projekt 'Förvaltningsplaner för abborre och gädda i Österbotten'. Här kommer du till enkäten.

30.8.2017


Gösen fredad i Kyro älv och dess mynningsområden

Kvarkens fiskeområde har fredat gösen under hela juni månad. Fångst av gös är förbjudet med alla fiskesätt årligen 1.6–30.6 fram till och med 30.06.2020. Här hittar du en karta över fredningsområdet.

12.6.2017


Ledaren i Fiskarposten 5 (2017)

Här kan du läsa ledaren med rubriken: "Mellanskarven är ett stort problem för fisket".

8.6.2017


Nordiskt skarvsamarbete kör igång

Österbottens Fiskarförbund har beviljats finansiering från Nordiska ministerrådet för att etablera samarbete kring forskning och förvaltning av mellanskarven i Östersjöländer. Läs mera här.

8.6.2017


Fiskeövervakarkurs

Fiskarförbundet ordnar en fiskeövervakarkurs i Vasa 18.5. Läs mera här.

24.4.2017


Aktion Österbotten har beviljats stöd för ett Innovationsprogram inom fiskerinäringen

Aktion Österbotten har erhållit stöd för sitt program Blue Welfare Network, som handlar om utveckling av högre värda produkter från fisk. Stödet är på 1 miljon euro och gäller för åren 2017-2018, med option om 1 miljon euro till för åren 2019-2021 ifall programmet är framgångsrikt. Österbottens Fiskarförbund sköter den praktiska koordineringen av programmet. 

 3.4.2017


 

Fiskets Dag 2018