Fiskevård

 

Fiskevården i Österbotten bedrivs i huvudsak av primärorganisationerna på lokal nivå inom byarna, dvs. delägarlagen och fiskargillen, och sedan 1980-talet också av fiskeområden, ett regionalt samarbetsorgan för delägarlag, fiskargillen m.fl. organisationer. Arbetet görs i sin helhet som talkoarbete inom organisationerna. Fiskevården är allt från fiskutplanteringar till restaureringar av lekområden för fisk. Sedan 1980-talet har det funnits ett relativt stort intresse att tillvarata och förstärka lokala, hotade, sikbestånd, bestånd som är en mellanform mellan vandringssiken och den havslekande siken.

Fiskutplanteringar görs för att stärka fiskbestånd, nyintroduceringar kan också vara möjliga. Lekplatser för fisk restaureras för att framförallt de vårlekande sötvattensfiskarna skall kunna klara förökningen. Romtagning, konstbefruktning och försträckning av lokala fiskbestånd görs för att rädda hotade fiskbestånd typ skärgårdssiken eller havslekande harren. Regleringar av fisket görs för att säkra fångstbara fiskbestånd framöver. De lokala organisationerna bevakar fiskets intressen i vattenrättsliga processer för att minimera eventuella skador av miljöförstörande verksamhet.

 

Varför bedrivs fiskevård?

Miljöförändringar har kraftigt omstrukturerat fiskerinäringen och det kustnära fisket i Österbotten. De stora vattendragsarbetena, utdikningarna m.m. i våra alunrika marker har slagit ut många fiskbestånd. Utsläpp från industrier och städer, invallningar av sötvattensbassänger, landhöjningen som avsnör lekflador m.m. har påverkat fisket och fiskbestånden. Den mesta fiskevården som görs är ett sätt att kompensera för miljöförändringarna. Industrier och städer har fiskutplanteringsålägganden för att kompensera försämrade fiskbestånd, de lokala organisationerna genomför fiskevårdsprojekt för att kompensera och stärka fiskbestånden lokalt, och Österbottens Fiskarförbund hjälper dessa instanser och organisationer med koordinering och handledningen av fiskevården.

Fiskevården i Österbotten är i hög grad miljövård eftersom man ofta arbetar med hotade fiskbestånd eller lekområden för fisk.

Alla åtgärder som på något sätt bidrar till den naturliga reproduktionen för våra fiskarter är också fiskevård. Det kan vara allt från bevakande av fiskets intresse i olika vattenrättsliga processer till restaurering av en fiskvandringsled eller att utsätta risvasar för abborrens lek. Även regler kring fisket, som är en del av förvaltningen av fiskbestånden, är en form av fiskevård. Fiskarförbundet arbetar för ett hållbart utnyttjande av våra fiskarter.

 

Malaxsiken

        

Lekbäck