Kvarkens fiskeriområde

Om oss

Kvarkens fiskeriområde följer gränserna för Korsholms och Vörå kommuner, förutom i Kyro älv där även Lillkyro hör till fiskeriområdet. Den totala vattenarealen är ca 104 000 ha och utgörs till största delen av havsområde, och kan indelas i följande distinkta enheter: Replot-Björköby skärgård, Korsholms fastlandsdel, Karperö-Värlax skärgård, Mickelsörarnas skärgård, Maxmo-Vörå-Oravais fastlanddel och skärgårdar. Det största sötvattendraget är Kyro älvs nedre lopp, älven mynnar ut i Vassorfjärden och är det enda rinnande vattendrag inom området med ett eget vandringsfiskbestånd.

Fiskeriområdet har en vald styrelse bestående av 10 medlemmar samt en verksamhetsledare. Fiskeriområdets beslutanderätt utövas av stämman som hålls årligen inom april månad. Medlemmarna i ett fiskeriområde är innehavarna av fiskerätt inom området samt de landsomfattande organisationerna inom fiskeribranschen (Lag om fiske 23 § och 25 §). Fiskeriområden är offentligrättsliga föreningar med syfte att utveckla fiskerihushållningen inom det egna området.

Nyttjande- och vårdplanering

Nyttjande- och vårdplanen som godkändes av stämman 16.6.2021 kan laddas ner här. Planen är ett viktigt styrdokument för fiskeriområdets verksamhet.

Dataskyddsbeskrivning

Fiskeriområdets dataskyddsbeskrivning kan laddas ner här.

Fiskeövervakning

Fiskeriområdet uppgjorde en ny fiskeövervakningsplan för hela området 2023. Planen kan du ladda ner här.

Övervakningsplanen gäller övervakning av fiskeriområdets egna beslut och delägarlagens beslut enligt lagen om fiske, samt allmänna bestämmelser i lagen om fiske, såsom betalning av fiskevårdsavgift, märkning av redskap och fiskarters minimimått och fredningstider. Medlemsorganisationer kan även ha egna beslut om hur fisket bedrivs på deras områden. De viktigaste målsättningarna för fiskeövervakningen inom området är att regler om fisket följs, att det inte fiskas på förbudsområden och att de personer som fiskar har löst fiskekort. Målet är att bygga upp fiskeövervakningen i samarbete med delägarlagen och skapa ett fungerande system där alla delägarlag och vattenområden har tillgång endera till egna fiskeövervakare eller via fiskeriområdet.