Bestämmelser

 

Minsta tillåtna fångstmått på sik

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har på fiskeriområdets ansökan godkänt ett minimimått på 30 cm på sik fångade i havet på alla vattenområden inom Kvarkens fiskeriområde. Beslutet är i kraft 22.7.2023 - 31.12.2027 (Dnr: VARELY/628/2022).