Nordiskt skarvsamarbete kör igång

Österbottens Fiskarförbund har beviljats finansiering från Nordiska ministerrådet för att etablera samarbete kring forskning och förvaltning av mellanskarven i Östersjöländer. Fiskarförbundet uppgjorde ansökan under våren tillsammans med forskare från Danmarks tekniska universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Möten mellan forskare på det kustnära fisket och skarv från Danmark, Sverige, Norge, Finland och Estland kommer att ordnas för att skapa gynnsammare förutsättningar för en gemensam skarvförvaltning i Östersjön och således skydda sårbara fiskebestånd och säkra kustfiskets framtid.

Under mötena skall forskningsresultat i olika områden sammanställas och forskningsområden där det finns tillräckligt med kunskap och där dokumentationen är bristfällig att identifieras. Man skall också diskutera hur och om man kan använda resultat från andra områden som doku­mentation för att kunna tillämpa undantagen i artikel 9 i fågeldirektivet. Detta är nödvändigt för att inte behöva genomföra kostsamma och tidskrävande studier på varje enskild lokal. Under det första mötet i september i Lysekil i Sverige skall en gemensam forskningsprojektansökan skrivas för att skaffa den dokumentation som behövs. Under ett annat möte i Danmark kommer fokus att ligga på inverkan av olika förvaltningsåtgärder. Det etablerade samarbetet kommer att skapa en bas för fortsatt nordiskt samarbete och gemensam utveckling av kunskapen kring skarvens inverkan och fungerande regleringsåtgärder. Samarbetet kommer att fortsätta aktivt mellan de olika parterna efter projektet enligt de gemensamma forskningsprojektplanerna.

Fiskeriforskare i Danmark har länge efterlyst gränsöverskridanden samarbete i skarvfrågan och man hade år 2010 ansökt om finansiering för ett liknande projekt från Nordiska ministerrådet. Anhållan beviljades dock inte bland annat för att det inte fanns tillräckligt många samarbetspartners. Fiskerinäringen i Finland har under de senaste åren också efterlyst gränsöverskridande samarbete i skarvfrågan. I höstas vände sig Österbottens Fiskarförbund till Miljöministeriet med en vädjan om att ministeriet initierar nordiskt samarbete. Behovet för samarbete framkommer också i den nationella skarvsamarbetsgruppens slutrapport som publicerades i fjol. Under skarvseminariet i Vasa (19.5) bekräftade dock Miljöministeriets representant Suvi Borgström att ingenting ännu gjorts för att få igång ett sådant samarbete. Det att Nordiska ministerrådet nu stöder en etablering av ett nordiskt samarbete är betydelsefullt och visar att man inte längre kan förbise den skada det stora skarvbeståndet orsakar det kustnära fisket.

Marina Nyqvist