Norra Kust-Österbottens fiskeriområde

KUNGÖRELSE

Kopia av justerat protokoll från Södra Kust-Österbottens fiskeriområdes årsstämma den 22.6.2021 jämte anvisningar för rättelseyrkande framlägges till påseende på Jakobstads stads anslagstavla under tiden 25.8 – 8.9.2021.

 

Bilagor till stämmoprotokoll:

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

Verksamhets- och budgetplan 2021

Fördelningsförslag för ägarersättningarna

Förslag på stadgeändring (§ 5, § 11) med bilaga

Förslag på nyttjande- och vårdplan

Fullmaktsblankett

Rättelseyrkande anvisning

 

Allmänt

Norra Kust-Österbottens fiskeriområde omfattar kommunerna Larsmo, Pedersöre, Kronoby samt städerna Nykarleby, Jakobstad och Karleby. Inom fiskeriområdets gränser finns sammanlagt ca. 60.000 ha vatten. Storleken och mångformigheten i de olika vattenområdena är mycket varierande. Fiskeriområdet delas därför in i tre olika delområden på basen av de olika vattendragskaraktärerna:

 


Larsmo- Öjasjön och åarnas delområde

Larsmo-Öjasjön är en konstgjord sjö. Området bestod förut av flera havsvikar, men vallades in under 1960-talet för att tillgodose städerna Jakobstad och Karelby och storindustrin med råvatten. Sjöns areal är 85 km2. Vattendjupet är i medeltal ca 2,5 m. Vattenståndet hålls på nivån  +10 till +20 cm. Larsmo-Öjasjöns hemsida.

Fyra åar, Kronoby-, Esse-, Purmo- och Kovijoki å, mynnar ut i sjön.  Det finns många sjöar i anslutning till Esse- och Kronoby å. Många av de viktigaste forsarna i Esse- och Kronoby åar har restaurerats till förmån för fiske och fiskbestånd.  Fortfarande hindrar dock flera kraftverk i Esse å och gamla kvarndammar i Kronoby å en fri fiskvandring upp i åarna. Planer och ritningar för fiskvägar förbi två kvarnar i nedre loppet av Kronoby å är under behandling.

Fiskekontroll i Esse mfl åar 2015 (Ähtävän-, Kruunupyyn- ja Purmonjoen) (på finska)

Planen på Forsrestaurering av Kronoby Å (Kronoby)

Planen på Forsrestaurering av Kronoby Å (Terjärv)


Havets delområde

Detta område är definitivt det största delområdet, med sina 22 800 hektar. Skärgården består av många öar, holmar, flador, glosjöar och strömmande sund.  Vattendjupet varierar mellan 0 och 10 m. Ute till havs är det ställvis mer än 20 m djupt. Området kan beskrivas som ett stort mynningsområde, dit såväl Perho å som vatten från Larsmo-Öjasjön (och indirekt Kronoby å-, Esse å, Purmo å - och Kovijoki å) mynnar ut. Djupfarleder leder in till hamnarna i Jakobstad och Karleby.  I skärgården finns många småbåtsfarleder, som upprättshålls via återkommande större eller mindre muddringar av Föreningen Skärgårdsrådet r.f.

Skötsel och användningsplan för Larsmo skärgård

Skötsel och användingsplan för Havsområdet utanför Kokkola

Fiskeriundersökning i havet utanför J.stad och Larsmo 2016

 

Verksamhetsledare
Marina Nyqvist, marina.nyqvist(at)fishpoint.net, 050-527 2314


Fiskeriområdets medlemsorganisationer

Kartan uppdateras för tillfället.

(klicka på namnet i listan så får du fram en karta över området)

Eugmo bys delägarlag (13)

Kaustar delägarlag (6)

Kirilax delägarlag (5)

Korplax delägarlag (1)

Kronoby delägarlag (12)

Kvikant delägarlag (10)

Kyrkoby delägarlag (17)

Larsmo by delägarlag (14)

Lepplax-Norrby vattendelägarlag (15)

Nedervetil fiskargille (7)

Palo bys delägarlag (2)

Pirilö delägarlag (16)

Purmo delägarlag (22)

Pörkenäs delägarlag (21)

Rödsö delägarlag (3)

Terjärv delägarlag (8)

Vestersundsby delägarlag (20)

Vittsar delägarlag (4)

Öja delägarlag (11)

Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.

Över-Nederlappfors delägarlag (19)

Över-Ytteresse delägarlag (18) 

(klicka på delägarlaget så får du fram en karta över området)

Nykarleby delägarlag

Munsala Västra fiskelag

Kantlax fiskelag

Socklot fiskelag

Vexala fiskelag

Jeppo-Ytter Jeppo fiskelag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klicka här för att se kartan i eget fönster.