Norra Kust-Österbottens fiskeriområde

 

Kungörelse

Norra Kust-Österbottens fiskeriområde höll årsstämma 19.4.2023 kl. 19.00 på Öja Byacenter, Öjavägen 454, 68550 Öja.

Kopia av det justerade protokollet från stämman jämte anvisningar för rättelseyrkande framläggs till påseende under tiden 3.5–17.5.2023 här på fiskeriområdets hemsida: https://www.fishpoint.net/norra-kust-osterbottens-fiskeriomrade

Mötesdokumenten kan laddas ner här:          

Stämmoprotokoll

Bilaga 1. Deltagarlista

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2022

Bilaga 3. Bokslut 2022

Bilaga 4. Verksamhetsplan 2023

Bilaga 5. Budgetplan 2023

Bilaga 6. Fördelningsförslag för ägarersättningarna 2022                                   


Anvisningar för framställande av rättelseyrkande

 

Nyttjande- och vårdplan

Fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan godkändes av stämman 11.8.2021, och fastställdes av NTM-centralen 19.9.2022. Den är nu i kraft och kan laddas ner här: Nyttjande- och vårdplan

Planen är ett viktigt styrdokument för fiskeriområdets verksamhet.

Verksamhetsledare

Anni Selenius, anni.selenius(at)fishpoint.net, 050-331 1717

Allmänt

Norra Kust-Österbottens fiskeriområde omfattar kommunerna Larsmo, Pedersöre, Kronoby samt städerna Nykarleby, Jakobstad och Karleby. Inom fiskeriområdets gränser finns sammanlagt ca. 60.000 ha vatten. Storleken och mångformigheten i de olika vattenområdena är mycket varierande. Fiskeriområdet delas därför in i tre olika delområden på basen av de olika vattendragskaraktärerna:

Larsmo- Öjasjön och åarnas delområde

Larsmo-Öjasjön är en konstgjord sjö. Området bestod förut av flera havsvikar, men vallades in under 1960-talet för att tillgodose städerna Jakobstad och Karelby och storindustrin med råvatten. Sjöns areal är 85 km2. Vattendjupet är i medeltal ca 2,5 m. Vattenståndet hålls på nivån  +10 till +20 cm.

Fyra åar, Kronoby-, Esse-, Purmo- och Kovijoki å, mynnar ut i sjön.  Det finns många sjöar i anslutning till Esse- och Kronoby å. Många av de viktigaste forsarna i Esse- och Kronoby åar har restaurerats till förmån för fiske och fiskbestånd.  Fortfarande hindrar dock flera kraftverk i Esse å och gamla kvarndammar i Kronoby å en fri fiskvandring upp i åarna. Planer och ritningar för fiskvägar förbi två kvarnar i nedre loppet av Kronoby å är under behandling.

Fiskekontroll i Esse mfl åar 2015 (Ähtävän-, Kruunupyyn- ja Purmonjoen) (på finska)

Planen på Forsrestaurering av Kronoby Å (Kronoby)

Planen på Forsrestaurering av Kronoby Å (Terjärv)


Havets delområde

Detta område är definitivt det största delområdet, med sina 22 800 hektar. Skärgården består av många öar, holmar, flador, glosjöar och strömmande sund.  Vattendjupet varierar mellan 0 och 10 m. Ute till havs är det ställvis mer än 20 m djupt. Området kan beskrivas som ett stort mynningsområde, dit såväl Perho å som vatten från Larsmo-Öjasjön (och indirekt Kronoby å-, Esse å, Purmo å - och Kovijoki å) mynnar ut. Djupfarleder leder in till hamnarna i Jakobstad och Karleby.  I skärgården finns många småbåtsfarleder, som upprättshålls via återkommande större eller mindre muddringar av Föreningen Skärgårdsrådet r.f.

Skötsel och användningsplan för Larsmo skärgård

Skötsel och användingsplan för Havsområdet utanför Kokkola

Fiskeriundersökning i havet utanför J.stad och Larsmo 2016

 

Fiskeriområdets vattenområden och kartor

Eugmo bys delägarlag

Kronoby delägarlag

Kvikant delägarlag

Kyrkoby delägarlag

Larsmo by delägarlag

Lepplax-Norrby vattendelägarlag

Pirilö delägarlag

Purmo delägarlag

Pörkenäs delägarlag

Terjärv delägarlag

Vestersundsby delägarlag

Vestersundsby fiskargille

Öja delägarlag

Över-Nederlappfors delägarlag

Över-Ytteresse delägarlag

Nykarleby delägarlag

Munsala samfällda områden

Kantlax fiskelag

Socklot fiskelag

Vexala fiskelag

Jeppo-Ytter Jeppo fiskelag

Klicka här för att se kartan i eget fönster.