Norra Kust-Österbottens fiskeriområde

Om oss

Norra Kust-Österbottens fiskeriområde omfattar kommunerna Larsmo, Pedersöre, Kronoby samt städerna Nykarleby, Jakobstad och Karleby. Inom fiskeriområdets gränser finns sammanlagt ca. 60.000 ha vatten. Storleken och mångformigheten i de olika vattenområdena är mycket varierande. Fiskeriområdet delas därför in i tre olika delområden på basen av de olika vattendragskaraktärerna.

Larsmo- Öjasjön Larsmo-Öjasjön är en konstgjord sjö. Området bestod förut av flera havsvikar, men vallades in under 1960-talet för att tillgodose städerna Jakobstad och Karelby och storindustrin med råvatten. Sjöns areal är 85 km2. Vattendjupet är i medeltal ca 2,5 m. Vattenståndet hålls på nivån  +10 till +20 cm.

Åarnas delområde Fyra åar, Kronoby-, Esse-, Purmo- och Kovijoki å, mynnar ut i sjön.  Det finns många sjöar i anslutning till Esse- och Kronoby å. Många av de viktigaste forsarna i Esse- och Kronoby åar har restaurerats till förmån för fiske och fiskbestånd.  Fortfarande hindrar dock flera kraftverk i Esse å och gamla kvarndammar i Kronoby å en fri fiskvandring upp i åarna. Planer och ritningar för fiskvägar förbi två kvarnar i nedre loppet av Kronoby å är under behandling.

Havets delområde Detta område är definitivt det största delområdet, med sina 22 800 hektar. Skärgården består av många öar, holmar, flador, glosjöar och strömmande sund.  Vattendjupet varierar mellan 0 och 10 m. Ute till havs är det ställvis mer än 20 m djupt. Området kan beskrivas som ett stort mynningsområde, dit såväl Perho å som vatten från Larsmo-Öjasjön (och indirekt Kronoby å-, Esse å, Purmo å - och Kovijoki å) mynnar ut. Djupfarleder leder in till hamnarna i Jakobstad och Karleby.  I skärgården finns många småbåtsfarleder, som upprättshålls via återkommande större eller mindre muddringar av Föreningen Skärgårdsrådet r.f.

Nyttjande- och vårdplanering

Fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan godkändes av stämman 11.8.2021, och fastställdes av NTM-centralen 19.9.2022. Den är nu i kraft och kan laddas ner här: Nyttjande- och vårdplan. Planen är ett viktigt styrdokument för fiskeriområdets verksamhet.

Fiskeövervakning

Övervakningsplanen gäller övervakning av fiskeriområdets egna beslut och delägarlagens beslut enligt lagen om fiske, samt allmänna bestämmelser i lagen om fiske, såsom betalning av fiskevårdsavgift, märkning av redskap och fiskarters minimimått och fredningstider. Medlemsorganisationer kan även ha egna beslut om hur fisket bedrivs på deras områden. De viktigaste målsättningarna för fiskeövervakningen inom området är att regler om fisket följs, att det inte fiskas på förbudsområden och att de personer som fiskar har löst fiskekort. Målet är att bygga upp fiskeövervakningen i samarbete med delägarlagen och skapa ett fungerande system där alla delägarlag och vattenområden har tillgång endera till egna fiskeövervakare eller via fiskeriområdet.

Fiskeriområdet uppgjorde en ny fiskeövervakningsplan för hela området 2022. Planen kan du ladda ner här. I planen framkommer fiskeövervakarna inom området.