Projekt Kombiryssja

Österbottens Fiskarförbund har tillsammans med yrkesfiskaren Börje Sundström i Bosund genomfört ett projekt för att testa en kombiryssja, som består av en normal sikfälla förlängd med en mindre ryssja för strömmingsfiske. Projektets idé bygger på att man skall klara sig med ett redskap i stället för två, samt att man skall kunna kontrollera den mängd strömming man vill ha. Idén var ny såtillvida att man inte eftersträvade en maximal mängd fisk, utan i stället en optimal fångst mängdmässigt och som gav en god ekonomi i fisket. Projektets syfte var att testa ett dylikt kombiredskap och jämföra ekonomin i fisket mellan dagens system med två skilda ryssjor med fisket med en ny kombiryssja. Projektet syftade även till att påvisa att det inte är fångstmängderna som är avgörande för ekonomin i fisket utan ett optimerat fiske i förhållande till marknaden för fångsten.Projekttiden genomfördes 1.4.2009-30.9.2010.

Projektets slutrapport

2.4.2014