Projektchef sökes


Uppgiftsbeskrivning

Österbottens Fiskarförbund är en utvecklings- och rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen i Österbotten. Vårt verksamhetsområde omfattar kustkommunerna från Karleby stamstad i norr till Kristinestad i söder. Fiskarförbundets medlemmar utgörs av fiskeområden, vattendelägarlag och fiskargillen inom verksamhetsområdet, sammanlagt 98 organisationer.

För att stärka fiskarförbundets verksamhet söker vi nu en projektchef, vars huvudsakliga uppgift är att sköta två av våra utvecklingsprojekt, ’Testodling av gös’ och ’De kustnära småvattnen som fisklekplatser’. Arbetet är ett heltidsuppdrag med början från och med 1.4.2018 till årets slut och med möjlighet till förlängning. Tjänsten besätts förutsatt att fiskarförbundet beviljas projektstöd. Tjänsten förutsätter tillgång till egen bil, samt beredskap till kvälls- och veckoslutsarbete i någon mån.

En framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter en utbildning och erfarenhet som lämpar sig för uppgiften (se nedan korta beskrivningar av projekten), förmåga att jobba i team, att du är målmedveten och kan ta initiativ, är såväl en van skribent som praktiskt lagd, behärskar de vanligaste datorprogrammen och förutom fullständig svenska även behärskar finska och engelska nöjaktigt.

Ifall du blev intresserad av tjänsten väntar vi din ansökan med löneanspråk senast torsdagen den 15 mars, antingen elektroniskt till info(at)fishpoint.net eller brevledes till Österbottens Fiskarförbund, Fredsgatan 20, 65100 Vasa. För tjänsten tillämpar vi en fyra månaders prövotid.

På frågor svarar verksamhetsledare Guy Svanbäck, tel. 06 321 8402 / 0500 860 566, eller ordförande Stefan Råback, tel. 050 590 2525.


Testodling av gös

Projektets målsättning är att utreda möjligheten att producera gösyngel för fiskevården i Österbotten. Projektet strävar att under ett par odlingssäsonger testa en ny odlingsteknisk metod att försträcka gös på land. I arbetet ingår uppgifter i anslutning till fisket av moderindividerna, befruktningen och kläckningen av rommen, försträckningen av yngel, utfordringen av ynglen mm. Alla skeden innehåller osäkerhetsfaktorer, och projektet strävar till att bemästra alla skeden så att odlingen fungerar. Samtidigt är projektet även ett förberedande skede för att skapa ett eget moderfiskbestånd av gösen i Kyro älvs mynningsområde. Över odlingstekniken görs även en ekonomisk utvärdering, och bedöms möjligheterna till företagsverksamhet med gösodling. Testodlingen görs på Stormossen Ab:s område i Korsholm.

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. insamling av tillgänglig kunskap om gösodling, iordningställande av odlingsbassänger våren 2018 med behövlig teknik och tester innan befruktad fiskrom tas in i bassängerna, daglig kontroll av odlingen gällande temperatur och fiskens välmående, mellanrapport med förslag till förbättringar av odlingen genast efter första odlingssäsongen, slutrapport och artiklar efter andra odlingssäsongen samt information om projektet.

För projektet tillsätts en styrgrupp.


De kustnära småvattnen som fisklekplatser 2018

Projektets målsättning är att göra en bedömning av våra småvattens nuvarande och potentiella betydelse för fiskens lek och yngeluppväxt, och jämföra läget med ett arbete som gjordes i slutet av 1990-talet (Wistbacka, R. & M. Snickars: De kustnära småvattendragens status som fisklekplatser i Österbotten 1997 - 1998. Fiske- och viltförvaltningens publikationer 48a/2000). Antal områden som besöks och bedöms avgörs senare. Bedömningen görs på basen av besök i fält och flygfotografier, vad man vet om områdena i dag och de tilläggsuppgifter som framkommer i fält om t.ex. fiskbestånd, vandringsmöjligheter, växtlighet, belastning på området, vattenkvalitet mm. Fältarbetet kompletteras med intervjuer av vattenområdets ägare eller förvaltare samt kommunens miljömyndighet m.fl. Över arbetet görs en rapport, vars uppgifter läggs ut på en senare vald webbsida. Allt kartmaterial digitaliseras.

För projektet tillsätts en styrgrupp.