Södra Kust-Österbottens fiskeriområde

Om oss

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde är en offentligrättslig allmännyttig förening, som följer gränserna för städerna Vasa, Kaskö och Närpes samt kommunerna Korsnäs, Malax och delar av Korsholm och har en total vattenareal på ca. 124 000 ha. Största delen består av havsområde, som utgörs av skärgård med många holmar, stora fjärdar och ett stort antal glosjöar och flador. Ca 2000 ha utgörs av sjöar, dammar och mindre slutna vattentäkter. Inom området fin­ns en större insjö, Hinjärv träsk, samt åarna; Närpes, Harrström, Petalax, Malax, Toby och Solf åar. Här  hittar du vattendelägarlagens och fiskargillens områden.

Nyttjande- och vårdplanering

Havsområdet inom Södra Kust-Österbottens fiskeriområde är ett viktigt område för kommersiellt fiske och fritidsfiske. De för fisket viktigaste fiskarterna är sik, abborre, gädda, gös, strömming, lake, nors och lax. De vanligaste fiskesätten är med nät, ryssjor och fällor. Inom området bedrivs även ett omfattande spöfiske. Fiskeriområdet har uppgjort en nyttjande- och vårdplan med mål att trygga en uthållig och mångsidig avkastning samt ett hållbart och mångsidigt nyttjande av områdets fiskresurser och dess biologiska mångfald och främja fritidsfiskets och det kommersiella fiskets verksamhetsbetingelser. Här kan du ladda ner planen.

Fiskeövervakning

Övervakningsplanen gäller övervakning av fiskeriområdets egna beslut och delägarlagens beslut enligt lagen om fiske, samt allmänna bestämmelser i lagen om fiske, såsom betalning av fiskevårdsavgift, märkning av redskap och fiskarters minimimått och fredningstider. Medlemsorganisationer kan även ha egna beslut om hur fisket bedrivs på deras områden. De viktigaste målsättningarna för fiskeövervakningen inom området är att regler om fisket följs, att det inte fiskas på förbudsområden och att de personer som fiskar har löst fiskekort. Målet är att bygga upp fiskeövervakningen i samarbete med delägarlagen och skapa ett fungerande system där alla delägarlag och vattenområden har tillgång endera till egna fiskeövervakare eller via fiskeriområdet.

Fiskeriområdet uppgjorde en ny fiskeövervakningsplan för hela området 2022. Planen kan du ladda ner här. I planen framkommer fiskeövervakarna inom området. Planen har finansierats genom projektunderstöd av NTM-centralen i Egentliga Finland ur fiskevårdsavgiftsmedlen (VARELY/783/2022) samt genom bidrag av Sparbanksstiftelsen i Petalax.