Bestämmelser

 

Minsta tillåtna fångstmått på sik

Fiskerienheten vid Egentliga Finlands NTM-central har på fiskeriområdets ansökan infört på basen av LoF 53 § ett minimimått på 30 cm på sik fångade i havet på alla vattenområden inom Södra Kust-Österbottens fiskeriområdes. Beslutet är i kraft 1.1.2020 - 31.12.2024 (Dnr: VARELY/3119/5715/2020).


Förbud av handredskapsfiske i viktiga lekområden

Fiskerienheten vid Egentliga Finlands NTM-central har på fiskeriområdets ansökan beslutat förbjuda sådant mete, pilkfiske och spöfiske som avses i 7 § 1 mom., enlighet med 54 § på följande områden inom fiskeriområdet:

 

Petalax å och Strömbäckens mynningsområde i Petalax samt Storbottnen i Sundom.

Förbudet är i kraft årligen 1.4 – 15.7 fram till år 2024 (Dnr: VARELY/18/5710/2020)

 

Mellanfjärden samt dess bäck som rinner ut i havet i Nämpnäs.

Förbudet gäller årligen 1.3–31.5 åren 2022-2026 (Dnr: VARELY/687/2022).

 

Bredhällsfladan, fladan norr om ön i viken och Långgrynnan i Bergö i Malax.

Förbudet är i kraft årligen 1.3 – 31.5 åren 2019 - 2023 (Dnr: VARELY/3601/5710/2018).

 

Södra Stadsfjärden i Vasa (Sundom vattendelägarlags och Vasa stads vattenområden).

Förbudet är kraft årligen 20.4-20.5 åren 2022-2024 (Dnr: VARELY/1446/2022).

 

Fiskerättsinnehavarna har med sin egen beslutande rätt förbjudit annat fiske under samma tidsperioder.