VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

 

Österbottens Fiskarförbund r.f.

81 verksamhetsåret

 

Förbundets verksamhet och ekonomi

Fiskarförbundets verksamhet år 2011 var aktiv på många olika sätt. Som en fortsättning på jubileumsåret 2010 ordnades en fiskarresa till Riga i månadsskiftet mars-april 2011 med 31 deltagare. Arbetet på en futurik för fiskerinäringen i Österbotten fortsatte under året med bl.a. en workshop på Åbo Akademi i april med 21 deltagare, och futuriken presenterades på förbundets höstmöte i november. Förbundet har aktivt följt med arbetet med revideringen av lagen om fiske, och även deltagit i en skrivelse till jord- och skogsbruksministern tillsammans med andra organisationer, i vilken organisationerna motsatte sig att tillståndsfrågan för fiskeguider löses separat i stället för i helhetsrevideringen av lagen om fiske. 

Förbundets ekonomi är fortsättningsvis ansträngd. Underskottet för 2011 blev 2.685,50 euro. Utsikterna för 2012 är ungefär lika som för 2011, och förbundet fortsätter fokusera på att hitta nya inkomstkällor och att samtidigt strama till utgiftsposterna. Målsättningen är att uppnå ett positivt resultat senast 2013.

Styrelse och tjänstemän

Fiskarförbundets styrelse bestod under år 2011 av Helena Boucht-Lindeman, Vasa, ordförande, Andreas Haglund, Bergö, viceordförande, Börje Sundström, Bosund, Harry Snygg, Iskmo, Bertel West, Sundom, Kjell Sjökvist, Nämpnäs, och Christer Kamb, Kaskö.

Suppleanter har varit Tor-Erik Johansson, Larsmo, Ragnvald Rönn, Söderudden, och Tom Blom, Sundom. Styrelsen har sammanträtt sammanlagt fem gånger under året, varav två möten i samband med förbundsmötena.

Fiskarförbundets personal består av verksamhetsledare Guy Svanbäck, planerare Carina Rönn, fiskerikonsulent Leif Kaarto och kanslist Ann-Kristin Lindfors.

Medlemsorganisationer och medlemskap

Av fiskarförbundets sammanlagt 98 medlemsorganisationer var 49 vattendelägarlag, 43 fiskargillen och 6 fiskeområden. Inom vattendelägarlagen finns det drygt 30 000 delägare och fiskargillena har sammanlagt drygt 2 000 personmedlemmar.

Österbottens Fiskarförbund är medlem i Centralförbundet för Fiskerihushållning och förbundets ordförande Helena Boucht-Lindeman var även viceordförande i Centralförbundets styrelse. Hon är även förbundets representant i Ely –centralens delegation. Förbundets viceordförande Andreas Haglund var medlem i referensgruppen för uppföljningen av miljökonsekvensbedömningen för den planerade vindkraftparken på Bergö. Fiskarförbundet är även medlem i de finlandssvenska fiskarförbundens samarbetsdelegation (Faffsa), i Kvarkenrådet och i Aktion Österbotten. Fiskarförbundets kvinnoutskott deltar i Nordiska kust- och fiskarkvinnors verksamhet och har representation i det regionala rådgivande organet för Östersjön BSRAC. Fiskarförbundet var via tjänstemännen representerat i ett antal projekt-, arbets- och ledningsgrupper samt delegationer. Guy Svanbäck var medlem i arbetsgruppen för integrerad förvaltning av kust- och skärgårdsområdena i Österbotten, i landsbygdssektionen under landsbygdens samarbetsgrupp, medlem i arbetsgruppen för kustaktionsgruppen KAG, i livsmedelsklustret Foodias livsmedelsarbetsgrupp, medlem i Centralförbundets organisationssektion och produktutvecklingsgrupp samt även suppleant i direktionen för Finlands fiskeri- och miljöinstitut. Leif Kaarto var förbundets representant i styrelsen för Österbottens Fiskodling Ab. Carina Rönn var medlem i Västra Finlands miljöcentrals samarbetsgrupp för vattenvårdsförvaltningen och suppleant i landsbygdssektionen.

Organisationsverksamhet

Fiskarförbundet deltar med aktuell information i fiskeområdenas stämmor eller i samband med fiskeområdenas styrelsemöten, speciellt i de fiskeområden där fiskarförbundets personal fungerar som disponent. Till våra medlemmar har det sänts ut fyra medlemscirkulär under året.

Förbundet arrangerade fiskmarknaden Fiskets Dag i Vasa den 11 juni. Marknaden besöktes av ca 10 000 personer. Vi har vid några tillfällen informerat om fiskevård och vattenvård i skolor, arrangerat den nationella fiskdagen i Vasa den 31 augusti med sammanlagt 240 elever och lärare närvarande. Vi har även bistått andra arrangörer av informationsdagar till elever under året, en fiskdag för skolelever i Malax den 25 maj och en sikfiskedag i Vallgrund vid Granösund fiskemuseum den 13 augusti. 

Vård av fiskevatten och fiskbestånd

Utsättning av fiskyngel har på fiskarförbundets försorg gjorts på sammanlagt ungefär 50 platser inom vårt område till ett bruttovärde av drygt 360 000 euro. Följande arter och mängder har utsatts:  havsöring 102 802 st, nysskläckta sikyngel 2 713 680 st, försträckt sik av lokala stammar 355 476 st, vandringssik 100 986 st, nysskläckt lake 2 305 271 st och gös 96 261 st. Ytterligare har fiskarförbundet övervakat utsättningarna av Metsä Botnias åläggandefiskar i Kaskö våren 2011. Förutom utsättningar via fiskarförbundet görs det mindre utsättningar av fisk även via andra aktörer inom vårt område.

Tabell 1. Fiskutsättningar av havsöring, lokal sik, vandringssik och gös 1985-2010

 

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

Havsöring 

153500

116035

84889

78638

128490

100506

Lokal sik 

 

10031

 

153705

346423

363146

Vandringssik 

917028

379046

653538

425726

272396

70881

Gös 

30000

47076

123305

35652

65282

36647

 

Rådgivning inom fiskerinäringen

Fiskarförbundet har bistått enskilda fiskare i frågor gällande utvecklingsmöjligheter i fisket, ansökningar mm. Reduktionsfisket, som igångsattes under året, har varit högaktuell under året. Vi har deltagit i Bergö fiskargilles förberedelser för ett test av norsfiske med not  i Bergöfjärden, skött intressebevakningen gällande planeringen av vattenområden, deltagit i mellanutvärderingen av åtgärdsprogrammet för fiskerihushållningen. Den 5 april deltog förbundet i arrangemangen av en sältoleransutbildningsdag i Vasa för yrkesfiskare och fiskodlare med sammanlagt 125 deltagare.

Fiskarförbundet har under året aktivt varit engagerad i verksamheten inom kustaktionsgruppen KAG. Förbundet driver en linje som strävar till att förbättra de allmänna verksamhetsförutsättningarna för yrkesfisket, bl.a. satsningar på tillvaratagandet av de mindre utnyttjade fiskarterna, utvecklingen av fisketekniken, kunskapsutvecklingen, ungdomsverksamheten mm. KAG ordnade i oktober en studieresa för yrkesfiskare till fiskerimässan i Ålborg i Danmark, och i samband med resan besöktes även en redskapsindustri i Hirtshals samt fiskegruppen Vättern i Sverige.

Projektverksamheten

Förbundet har under året arbetat med fisketurismprojektet Kvarken Fishing. Den huvudsakliga målsättningen för projektet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för fisketurismföretag i Österbotten och att öka kännedomen om fisketurismmöjligheterna i Österbotten. Projektet har egna webbsidor på adressen www.kvarkenfishing.fi. Projektet  genomförs under åren 2009-2012 och delfinansieras av Ely-centralen via programmet för utveckling av landsbygden i Fastfinland 2007-2013.

Med bidrag från den regionala fiskerigruppen (kustaktionsgruppen KAG) har förbundet haft två projekt på gång under året. Dessa är projekt Sälpingers och projekt Branschseminarier. Projekt Sälpingers inleddes på sensommaren 2010 och pågår till slutet av september 2012. Avsikten med projektet är att testa s.k. delfinskrämmor i nätfisket och fällefisket för att se om man med hjälp av dessa kan minska på sälskadorna i fisket. Under året arrangerade fiskarförbundet inom ramen för projekt Branschseminarier ett seminarium om reduktionsfiske och bioenergi i Nykarleby i slutet av januari med sammanlagt 52 deltagare. Projektets avsikt är att arrangera ett par seminarier årligen om aktuella frågor för fiskerinäringens aktörer, och projektet pågår till oktober 2013. I slutet av året inleddes ett projekt Informationscenter till fiskerinäringen, vars avsikt är att göra en förstudie om möjligheterna att skapa ett informationscenter på nätet och ett motsvarande fysiskt center. Även detta projekt finansieras med bidrag från KAG, och projektet pågår under 2012. 

Intressebevakning

Åt våra medlemmar har det under året getts hjälp i olika juridiska frågor som berör bl.a. lagen om fiske. Oftast har Centralförbundets juridiska avdelning konsulterats i samband med rådgivningen. Uppföljningen av miljömyndigheternas arbete med planeringen av ytterskärgården i Kvarken fortsatte under året. Förbundet har deltagit i fiskerimyndighetens planering för lägesstyrning av fiskodlingen och fisket.

Samarbete och samarbetspartners

Fiskarförbundet samarbetar med olika myndigheter och organisationer både på nationell och på regional nivå. Kontakter har upprätthållits bl.a. med jord- och skogsbruksministeriet, vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Centralförbundet för fiskerihushållning och dess medlemsorganisationer, Finlands Yrkesfiskarförbund och dess regionala medlemsorganisationer, Pro Fisk r.f., Ely-centralen, Österbottens Förbund, Kvarkenrådet, Finlands viltcentral Kustösterbotten, Aktion Österbotten, företagshuset Dynamo, utvecklingsbolagen Vasek och Concordia, Sjöfartssektorns inspektionsenhet i Vasa, kommunerna, Vasa Sportfiskare och Österbottens Fiskodling. Förbundet har regelbundna kontakter även med fiskerimyndigheter, fiskeriorganisationer och fiskhandeln på svenska sidan av Bottniska viken samt med de nordiska kust- och fiskarkvinnorna. Även de internationella kontakterna har aktiverats i samband med deltaganden i fiskarresorna till Riga och Ålborg samt deltaganden i konferenser i Gdynia och Bryssel.

Informationsverksamhet och allmän rådgivning

Fiskarförbundet informerar medlemmarna, enskilda fiskare och vattenägare via medlemscirkulär och via texter i Fiskarposten (10 nr/år) och Fiskeritidskrift för Finland. Flertal intervjuer har getts för tidningar och radio.

 

FISKUTSÄTTNINGAR 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

utsättn.dat.

antal (st)

värde totalt, €

 

 

 

(inkl. moms)

HAVSÖRING

 

 

 

Larsmo kommun (Eugmo)

15.6

             1 111  

                 2 001,97  

Oravais fiskargille

8.11

             1 242  

                 2 021,09  

Oxkangar fiskargille

8.11

                621  

                 1 010,55  

Kaitsor fiskelag

8.11

                621  

                 1 010,55  

Maxmo skärgårds fiskargille

8.11

                931  

                 1 515,01  

Norra Kvarkens fiskeområde

8.11

                621  

                 1 010,55  

(Oravais, Vesterö)

 

 

 

Österhankmo fiskargille

28.10

                395  

                    755,50  

Västerhankmo samfällighet

15.6

                833  

                 1 509,22  

Petsmo samfälligheter

28.10

                263  

                    503,03  

Iskmo skifteslag

21.10

                500  

                 1 006,76  

Korsholms fiskeområde (Petsmo

21.10, 28.10

             4 105  

                 8 053,15  

Österhankmo, Iskmo, Köklot)

 

 

 

Korsholms kommun (Västerhankmo)

15.6

                555  

                 1 000,08  

Vasa stad (Storviken)

31.8

                454  

                 1 000,13  

Sundom vattendelägarlag

21.10

                500  

                 1 006,76  

Malax fiskargille

21.10

                500  

                 1 006,76  

Harrström fiskargille

19.10

                750  

                 1 510,13  

Molpe fiskelag

19.10

                250  

                    503,38  

Norrnäs delägarlag

19.10

             1 500  

                 3 020,27  

Rangsby-Långvik fiskargille

19.10

                500  

                 1 006,76  

Härkmeri delägarlag

19.10

                200  

                    402,70  

Skaftung fiskargille

19.10

                500  

                 1 006,76  

Skaftung samfälligheter

19.10

                750  

                 1 510,13  

Sideby fiskargille

19.10

                400  

                    805,40  

Boliden Kokkola Oy, åläggnade

17.5, 18.5

             7 930  

               13 456,57  

KIP Infra Oy, åläggande

17.5, 18.5

             9 385  

               15 835,37  

OMG Kokkola Chemicals, åläggande

17.5, 18.5

             9 385  

               15 835,37  

UPM Kymmene Oy

25.5-3.6

           58 000  

               95 544,12  

 

 

 

 

GÖS

 

 

 

Terjärv fiskelag

6.10

             8 948  

                 1 496,82  

Över- Nederlappfors fiskelag

6.10

             8 948  

                 1 496,82  

Nämpnäs fiskargille

3.11

             4 770  

                 1 003,27  

Pjelax fiskelag

30.9

             6 692  

                 3 704,02  

Pjelax fiskargille

30.9

             6 692  

                 3 704,02  

Lålby fiskelag

3.11

             4 770  

                 1 003,27  

ELY-centralen, Larsmosjöns fiskerihush.avg.

6.10, 3.11

           32 301  

               10 090,61  

ELY-centralen, Vasa stads fiskerihush.avg.

3.11

           23 140  

                 5 777,83  

 

 

 

 

NYSSKLÄCKT LAKE

 

 

 

Björkö fiskargille

3.5

         657 897  

                 2 508,56  

Brändövik-Vistan fiskagille

3.5

         263 158  

                 1 003,43  

Norra-Södra Vallgrund fiskargille

3.5

         100 000  

                    381,30  

Korsholms fiskeområde

3.5

         789 477  

                 3 010,28  

(Iskmo, Replot, Björköby)

 

 

 

Malax fiskargille

3.5

         131 580  

                    501,71  

Nämpnäs fiskargille

3.5

         263 159  

                 1 003,43  

Härkmeri fiskargille

3.5

         100 000  

                    381,30  

 

 

 

 

NYSSKLÄCKT SIK

 

 

 

Vexala fiskelag

14.5

         307 700  

                 2 048,95  

Nykarleby fiskeområde (Nykarleby,

14.5

         461 538  

                 3 051,82  

Socklot, Munsala, Vexala, Kantlax)

 

 

 

Maxmo skärgårds fiskargille

14.5

         307 700  

                 2 048,95  

Norra-Södra Vallgrund fiskargille

14.5

         250 000  

                 1 672,80  

Bergö fiskargille

12.5

      1 079 042  

                 7 077,32  

Kalax samfälligheter

12.5

         153 850  

                 1 046,00  

Kalax fiskargille

12.5

         153 850  

                 1 046,00  

 

 

 

 

SIK, LOKAL STAM

 

 

 

Rödsö fiskelag

26.9

             3 465  

                    993,03  

Västervik fiskargille

28.9

             4 673  

                    982,87  

Västervik bys samfällighet

28.9

             4 673  

                    982,87  

Gerby fiskargille

28.9

             7 009  

                 1 474,20  

Sundom vattendelägarlag

28.9

             4 673  

                    982,87  

Molpe fiskargille

28.9

             9 346  

                 1 965,74  

Molpe fiskelag

28.9

             4 206  

                    884,65  

Harrström fiskargille

28.9

             2 804  

                    589,77  

Korsnäs fiskargille

28.9

             7 009  

                 1 474,20  

Norrnäs fiskargille

28.9

           14 019  

                 2 948,62  

Nämpnäs fiskargille

28.9

             4 673  

                    982,87  

Töjby fiskelag

28.9

           23 364  

                 4 914,15  

Boliden Kokkola Oy, åläggnade

26.9, 31.10

           13 074  

                 5 305,38  

KIP Infra Oy, åläggande

26.9, 31.10

           17 744  

                 6 541,56  

OMG Kokkola Chemicals, åläggande

26.9, 31.10

           17 744  

                 6 541,56  

UPM Kymmene Oy

3.10-4.11

         217 000  

               72 273,24  

 

 

 

 

VANDRINGSSIK

 

 

 

Nedervetil fiskargille

3.10

             1 429  

                    300,56  

Oravais fiskargille

18.10

             5 000  

                 1 002,45  

Maxmo skärgårds fiskargille

3.10

           11 905  

                 2 503,98  

Petsmo samfälligheter

3.10

             4 762  

                 1 001,59  

Iskmo skifteslag

28.9, 3.10

             9 737  

                 2 017,39  

Replot fiskargille

28.9

             4 975  

                 1 015,80  

Korsholms fiskeområde (Iskmo,  S Vallgrund,

28.9, 3.10

           48 253  

               10 057,26  

Söderudden, Replot, Petsmo)

 

 

 

Härkmeri fiskargille

28.9

             1 990  

                    406,32  

Sideby skifteslag

28.9

             7 960  

                 1 625,27  

Sideby södra fiskargille

28.9

             4 975  

                 1 015,80  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANDRAG FISKUTSÄTTNINGAR 2011

 

 

 

 

 

 

ART

 

 MÄNGD (st)

 VÄRDE TOTALT

 

 

 

 

Havsöring

 

        102 802   

            174 848,07 €

Gös

 

          96 261   

              28 276,66 €

Nysskläckt lake

 

     2 305 271   

                8 790,01 €

Nysskläckt sik

 

     2 713 680   

              17 991,84 €

Sik, lokal stam

 

        355 476   

            109 837,58 €

Vandringssik

 

        100 986   

                   20 946   

 

 

 

     360 690,58 €

 

 

Statsbidragsverksamheten

Fiskarförbundet får statsbidrag för en del av rådgivningsverksamheten. Jord- och skogsbruksministeriet uppställer resultatmål för denna verksamhet. Resultatmålen förhandlas fram mellan ministeriet och Centralförbundet för Fiskerihushållning. Nedan beskrivs kort de resultatmål som uppställts och den verksamhet förbundet haft.

1) Effektivering av delägarlagens rådgivning och information.

Rådgivningen till delägarlagen har liksom tidigare i huvudsak skett per medlemsbrev och per telefon, men även via deltagande i möten. Viss information har även getts via artiklar i Fiskarposten. Abborrposten för delägarlag har distribuerats enligt den uppdaterade listan samt till olika övriga samarbetsparter, sammanlagt 128 adresser 3 gånger under året. En utbildning för delägarlag arrangerades i samarbete med Centralförbundet i mars med sammanlagt 57 deltagare. Efter utbildningen för delägarlagens representanter fortsatte dagen med ett utbildningstillfälle för fiskeövervakare.

2.) Effektivering av fiskeområdenas rådgivning och information.

Förbundets rådgivning till fiskeområdena har i huvudsak skett via disponentskapet i områdena, men även via telefonrådgivning och med abborrposten. Förbundets personal har deltagit i såväl de finskspråkiga som i de svenskspråkiga fiskeområdesdagarna. Under året arrangerades ingen fiskeområdesdag regionalt, eftersom den part som var i tur att arrangera dagen valde att inte arrangera dagen detta år.

3.) Att förbättra verksamhetsförutsättningarna för fisketurismen.

En utredning över tillgången till fisketillstånd för fiskeguider och fisketurismföretagare längs den österbottniska kusten har gjorts och inlämnats till Centralförbundet. Överlag är tillgången till tillstånd gott, men det är endast ett fiskeområde som har avsatt ett skilt tillståndsområde för fisketurismverksamheten (Korsholms fiskeområde 18000 ha). Det är dock viktigt att notera att ca 2/3 av våra medlemmar säljer tillstånd för fisketurismverksamhet, och dessa har även tillgång till relativt stora vattenarealer. Frågan har diskuterats på fiskeområdenas möten. Fisketurismen finns även med i alla vård- och skötselplaner. Allmän information har gått ut till medlemmarna under året för att öka deras intresse att avsätta vattenområden för fisketurismverksamhet. Fisketurismen har utvecklats inom ett skilt projekt inom vårt område, och även via detta projekt har betydelsen av skilda tillståndsområden framhållits för vattenägarna. Flere av fiskeguiderna inom vårt område har gjort egna avtal med delägarlag.

4.) Förbättring av fiskarnas kunskaper om fiskeregler och verksamhet för att öka fiskeavgiftsintäkterna.

Information om fiskevårdsavgiften och fisketillstånd har getts via telefonsamtal samt svar på några e-post meddelanden. Vidare har information getts i Fiskarposten, och i samband med fiskmarknaden Fiskets Dag i juni i Vasa. Uppgifter finns även på förbundets webbsidor, där även lokala fisketillstånd för medlemmar som så önskar finns uppräknade. Information om lokala sikfredningar har ombesörjts genom annonser i tidningar och via webbsidorna. Uppgifterna om antalet besök på webbsidorna haltar fortfarande, eftersom förnyelsen av sidorna och byte av webbhotell slutförs först under första hälften av 2012. Antagandet är att antal besök är på samma nivå som året innan. Personalen använder facebook och information om fiskhändelser sprids delvis denna väg. Även linkedin används. Fiskarförbundet finns inte skilt på facebook.

5.) Att förbättra verksamhetsförutsättningarna för  yrkesfisket.

Rådgivningen till yrkesfiskarna har berört frågor såsom utvecklingsplaner, ansökningar om strukturstöd, toleransbidrag, systemet med reduktionsfiske, återbäring av bränsleaccis, info om bränsle (diesel eller brännolja), sjösäkerhet, info om båtbesiktningar för fiskefartyg, arrendering av fiskevatten, sälsäkra fiskeredskap, sälfångande fiskeredskap, sälskrämmor, LPA- försäkringar och arbetsskydd, info om laxfisket, mm. mm. Abborrposten för yrkesfiskare har distribuerats till de fiskare vi har e-post till samt till olika övriga samarbetsparter, sammanlagt 128 adresser. Via Fiskarposten har aktuell information om yrkesfiske ingått kontinuerligt. Tre olika utbildningstillfällen för yrkesfiskare har arrangerats, varav en i förbundets regi. Antalet deltagare i dessa tillfällen har varit 200 personer.