VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Österbottens Fiskarförbund r.f.

82 verksamhetsåret

 

Förbundets verksamhet och ekonomi 

Fiskarförbundets verksamhet år 2012 var aktiv på många olika sätt. Ekonomin var fortsättningsvis ansträngd, och åtgärderna att minska på kostnaderna samt att hitta nya finansieringskanaler fortsatte under året. Trots det så visar verksamheten ett underskott på hela – 15 953,47 euro 2012. Minskningen i förmedlingen av fiskyngel och svagare upparbetning av kostnader i projekten är den största orsaken till underskottet.

Förbundet har aktivt följt med arbetet med revideringen av lagen om fiske. Utlåtande har getts om delpaketet med fiskeövervakningen samt om arbetsgruppens förslag till revidering av lagen.    

Under våren uppstod en konflikt inom sikfisket i och med att WWF presenterade sin fiskeguide för konsumenter, i vilken bl.a. vandringssiken gavs rött ljus med påföljden att de stora centralaffärerna slutade ta in sik från havet i sortimentet. Fiskarförbundet uppvaktade jord- och skogsbruksministern den 25 maj när problemen i sikhandeln var som svårast, och ministern lovade kontakta WWF för att få till stånd åtgärder som skulle lugna läget på fiskmarknaden. Ministeriet ordnade ett skilt sikmöte den 4 juni, dit WWF, fiskets organisationer, fiskhandeln, forskningen m.fl. var inbjudna. Mötet gav ut ett gemensamt uttalande om sikfisket och sikhandeln, och ministern lovade tillsätta en arbetsgrupp att se över sikfisket och sikbeståndens tillstånd. Fiskarförbundet fick representation i den sikarbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 31 augusti. Osäkerheten på sikmarknaden  fortsatte dock hela året med stora förluster för sikfiskarna.

Styrelse och tjänstemän

Fiskarförbundets styrelse bestod under år 2012 av Helena Boucht-Lindeman, Vasa, ordförande, Andreas Haglund, Bergö, viceordförande, Börje Sundström, Bosund, Stefan Råback, Västerhankmo, Bertel West, Sundom, Kjell Sjökvist, Nämpnäs, och Christer Kamb, Kaskö. Suppleanter i styrelsen har varit Tor-Erik Johansson, Larsmo, Ragnvald Rönn, Söderudden, och Tom Blom, Sundom. Styrelsen har sammanträtt sammanlagt fem gånger under året, varav två möten i samband med förbundsmötena.

 Fiskarförbundets personal består av verksamhetsledare Guy Svanbäck, planerare Carina Rönn, fiskerikonsulent Leif Kaarto och kanslist Ann-Kristin Lindfors.

Medlemsorganisationer och medlemskap

Av fiskarförbundets sammanlagt 98 medlemsorganisationer var 49 vattendelägarlag, 43 fiskargillen och 6 fiskeområden. Inom vattendelägarlagen finns det drygt 30 000 delägare och fiskargillena har sammanlagt drygt 2 000 personmedlemmar.

Österbottens Fiskarförbund är medlem i Centralförbundet för Fiskerihushållning och förbundets verksamhetsledare var suppleant i Centralförbundets styrelse. Förbundets ordförande Helena Boucht-Lindeman var förbundets representant i Ntm–centralens delegation. Fiskarförbundet är även medlem i de finlandssvenska fiskarförbundens samarbetsdelegation (Faffsa), i Kvarkenrådet och i Aktion Österbotten. Fiskarförbundets kvinnoutskott deltar i Nordiska kust- och fiskarkvinnors verksamhet och har via denna representation i det regionala rådgivande organet för Östersjön BSRAC. Fiskarförbundet var via tjänstemännen representerat i ett antal projekt-, arbets- och ledningsgrupper samt delegationer. Guy Svanbäck var medlem i arbetsgruppen för integrerad förvaltning av kust- och skärgårdsområdena i Österbotten, i landsbygdssektionen under landsbygdens samarbetsgrupp, medlem i arbetsgruppen för kustaktionsgruppen KAG, i livsmedelsklustret Foodias livsmedelsarbetsgrupp samt medlem i Centralförbundets organisationsutskott. Leif Kaarto var förbundets representant i styrelsen för Österbottens Fiskodling Ab samt medlem i Centralförbundets näringsfiskeutskott. Carina Rönn var medlem i Södra Österbottens Ntm-centrals samarbetsgrupp för vattenvårdsförvaltningen och arbetsgrupp för Kyro älv.

Organisationsverksamhet

Fiskarförbundet deltar med aktuell information i fiskeområdenas stämmor eller i samband med fiskeområdenas styrelsemöten, speciellt i de fiskeområden där fiskarförbundets personal fungerar som disponent. Till våra medlemmar har det sänts ut fyra medlemscirkulär under året. Åt våra medlemmar har det under året getts hjälp i olika juridiska frågor som berör bl.a. lagen om fiske. Centralförbundets juridiska avdelning har konsulterats i samband med rådgivningen.

Förbundet arrangerade fiskmarknaden Fiskets Dag i Vasa den 9 juni. Marknaden besöktes av närmare 10 000 personer. Vi har deltagit med information om fisket i samband med en friluftsdag i Vasa under vårvintern.

Vård av fiskevatten och fiskbestånd

Utsättning av fiskyngel har på fiskarförbundets försorg gjorts på sammanlagt ungefär 50 platser inom vårt område till ett bruttovärde av drygt 314 000 euro. Följande arter och mängder har utsatts: havsöring 94 891 st, nysskläckta sikyngel 2 275 383 st, försträckt sik av lokala stammar 404 707 st, vandringssik 88 107 st, nysskläckt lake 2 403 000 st, flodkräfta 900 st och gös 44 509 st. Ytterligare har fiskarförbundet för Ntm-centralens räkning övervakat utsättningarna som görs med fiskerihushållningsavgift av havsöring, gös och sik i Kaskö och Vasa. Förbundet är delägare i Österbottens Fiskodling Ab.

Tabell 1. Fiskutsättningar av havsöring, lokal sik, vandringssik och gös 1985-2010

 

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Havsöring

153500

116035

84889

78638

128490

100506

Lokal sik

 

10031

 

153705

346423

363146

Vandringssik

917028

379046

653538

425726

272396

70881

Gös

30000

47076

123305

35652

65282

36647

 

Rådgivning inom fiskerinäringen

Fiskarförbundet har bistått enskilda fiskare i frågor gällande utvecklingsmöjligheter i fisket, ansökningar mm. Vi har följt med utvecklingen inom verksamheten kring reduktionsfisket och handeln med mörtfiskbestånden. Förbundet deltog i ett möte kring skarvproblematiken i Kantlax i november, och i slutet av året hjälpte vi några medlemsorganisationer med en skrivelse om ersättningsanspråk till miljömyndigheterna för skador som skarvarna förorsakar.

Förbundet har under året aktivt varit engagerat i verksamheten inom kustaktionsgruppen KAG. Vi har deltagit i en träff för de nationella fiskegrupperna i Vasa i april, och i en europeisk fiskegruppsträff arrangerad av Farnet i Quiberon i Frankrike i november. Förbundet driver en linje som strävar till att förbättra de allmänna verksamhetsförutsättningarna för yrkesfisket, bl.a. satsningar på tillvaratagandet av de mindre utnyttjade fiskarterna, utvecklingen av fisketekniken, kunskapsutvecklingen, ungdomsverksamheten mm.

Förbundet har under våren gjort en utredning åt Österbottens Förbund om eventuella effekter för fiskerinäringen av förslaget att reservera fyra områden i havet för byggande av vindkraftverk i etapplandskapsplanen gällande förnyelsebara energikällor.

En dvd-film och en handbok om garvning av fiskskinn har varit aktuell under året, och sekvenserna för filmen gjordes under hösten, medan klippningen och texten till handboken görs i början av 2013.

Projektverksamheten

Förbundet har i början av året avslutat fisketurismprojektet Kvarken Fishing. Slutseminariet hölls 22 mars med 18 deltagare. Utvecklingsarbetet fortsätter med satsningar på internationell marknadsföring inom ramen för ett nytt projekt. Projektet har egna webbsidor på adressen www.kvarkenfishing.fi. Det nya projektetet genomförs under åren 2013-2014 och delfinansieras av Ntm-centralen via programmet för utveckling av landsbygden i Fastfinland 2007-2013.

Med bidrag från den regionala fiskerigruppen (kustaktionsgruppen KAG) har förbundet haft tre projekt på gång under året. Dessa är projekt Sälpingers, som avslutades under hösten, och projekten Branschseminarier och Informationscenter för fiskerinäringen. Projekt Sälpingers har testat s.k. delfinskrämmor i nätfisket för att se om man med hjälp av dessa kan minska på sälskadorna. Inom ramen för projekt Branschseminarier arrangerades i början av året i Vasa ett seminarium om Förnyandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik med MEP Carl Haglund som central talare och med sammanlagt 45 deltagare. Projektets avsikt är att arrangera ett par seminarier årligen om aktuella frågor för fiskerinäringens aktörer, och projektet pågår till oktober 2013. Projekt Informationscenter till fiskerinäringen har som målsättning att göra en förstudie om möjligheterna att skapa ett informationscenter på nätet och ett motsvarande fysiskt center. Projektet pågår till utgången av 2013.

Intressebevakning

Åt våra medlemmar har det under året getts hjälp i olika juridiska frågor som berör bl.a. lagen om fiske. Uppföljningen av miljömyndigheternas arbete med planeringen av ytterskärgården i Kvarken fortsatte under året. Förbundet har deltagit i fiskerimyndighetens planering för lägesstyrning av fiskodlingen och fisket. Aktiviteter nationellt och regionalt kring säl- och skarvfrågor har bevakats.

Samarbete och samarbetspartners

Fiskarförbundet samarbetar med olika myndigheter och organisationer både på nationell och regional nivå. Kontakter har upprätthållits bl.a. med jord- och skogsbruksministeriet, vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Centralförbundet för fiskerihushållning och dess medlemsorganisationer, Finlands Yrkesfiskarförbund och dess regionala medlemsorganisationer, Pro Fisk r.f., Ntm-centralen, Österbottens Förbund, Kvarkenrådet, Finlands viltcentral Kustösterbotten, Aktion Österbotten, företagshuset Dynamo, utvecklingsbolagen Vasek och Concordia, Sjöfartssektorns inspektionsenhet i Vasa, kommunerna, Intressegruppen för en levande skärgård, Vasa Sportfiskare och Österbottens Fiskodling. Förbundet har regelbundna kontakter även med fiskerimyndigheter, -forskning och -organisationer på svenska sidan av Bottniska viken samt med de nordiska kust- och fiskarkvinnorna. Även de internationella kontakterna har aktiverats under året. Förbundet har haft besök av en grupp fiskare från Lettland i slutet av juni, och förutom att de fick en guidning i vårt område och träffa fiskare ordnade vi en gemensam workshop med dem om sälproblematiken.

Informationsverksamhet och allmän rådgivning

Fiskarförbundet informerar medlemmarna, enskilda fiskare och vattenägare via medlemscirkulär och via texter i Fiskarposten (10 nr/år) och Fiskeritidskrift för Finland. Flertal intervjuer har getts för tidningar och radio.

 

FISKUTSÄTTNINGAR  2012

utsättn.dat.

antal (st)

värde totalt, €

(inkl. moms)

HAVSÖRING

Larsmo kommun (Kackur)

5.11

                540  

                    998,96  

Kyrkoby fiskelag

5.11

                540  

                    998,96  

Oravais fiskargille

5.11

                540  

                    998,96  

Oxkangar fiskargille

5.11

                270  

                    499,48  

Maxmo skärgårds fiskargille

23.10

                806  

                 1 503,92  

Österhankmo fiskargille

18.10

                392  

                    748,79  

Delägarlaget Petsmo samfälligheter

18.10

                261  

                    498,56  

Iskmo skifteslag

18.10

                523  

                    999,03  

Korsholms fiskeområde (Petsmo, Ö:hankmo,

18.10, 23.10

             7 099  

               13 506,89  

 Iskmo, Köklot, Björköby, Replot)

Vasa stad (Sandön)

23.10

                728  

                 1 358,38  

Malax fiskargille

23.10

                268  

                    500,06  

Bergö fiskargille

2.7

                186  

                    400,37  

Harrström fiskargille

23.10

                806  

                 1 503,93  

Norrnäs delägarlag

16.10

             1 570  

                 2 999,00  

Nämpnäs fikargille

16.10

                523  

                    999,03  

Rangsby-Långvik fiskargille

16.10

                523  

                    999,03  

Härkmeri delägarlag

16.10

                209  

                    399,23  

Skaftung fiskargille

16.10

                523  

                    999,03  

Skaftung samfälligheter

16.10

                785  

                 1 499,50  

Sideby delägarlag

16.10

                419  

                    800,37  

Boliden Kokkola Oy, åläggande

14.5, 16.5

             7 930  

               13 371,92  

KIP Infra Oy, åläggande

14.5, 16.5

             9 385  

               15 726,26  

OMG Kokkola Chemicals, åläggande

14.5, 16.5

             9 385  

               15 726,26  

UPM Kymmene Oy

22.5-14.6

           54 000  

               94 066,73  

GÖS

Maxmo skärgårds fiskargille

14.9

             3 961  

                 1 500,59  

Molpe fiskelag

14.9

             3 168  

                 1 200,17  

Pjelax delägarlag

14.9

           10 558  

                 3 999,79  

Pjelax fiskargille

14.9

             9 268  

                 3 511,09  

Lålby fiskelag

14.9

             1 320  

                    500,07  

Närpes å reglering/Ely-centralen (Rörgrund)

12.9

           16 234  

                 6 150,09  

utsättn.dat.

antal (st)

värde totalt, €

(inkl. moms)

NYSSKLÄCKT LAKE

Rökiö-Röukas fiskelag

9.5

         189 000  

                    670,72  

Korsholms fiskeområde (Grönvik, Replot,

9.5

         906 000  

                 3 051,88  

Björköby)

Brändövik-Vistan fiskagille

9.5

         151 000  

                    544,52  

Norra-Södra Vallgrund fiskargille

9.5

         100 000  

                    375,15  

Söderuddens fiskargille

9.5

         302 000  

                 1 045,99  

Malax fiskargille

9.5

         302 000  

                 1 045,99  

Nämpnäs fiskargille

9.5

         302 000  

                 1 045,99  

Skaftung samfälligheter

9.5

         151 000  

                    544,52  

NYSSKLÄCKT SIK

Maxmo skärgårds fiskargille

23.5

         360 000  

                 2 389,89  

Norra-Södra Vallgrund fiskargille

23.5

         300 000  

                 1 998,75  

Bergö fiskargille

23.5

         923 076  

                 6 060,58  

Petalax fiskargille

23.5

         384 615  

                 2 550,36  

Kalax samfälligheter

23.5

         153 846  

                 1 045,97  

Kalax fiskargille

23.5

         153 846  

                 1 045,97  

SIK, LOKAL STAM

Rödsö delägarlag

28.9

             4 545  

                 1 000,67  

Maxmo skärgårds fiskargille

28.9

           15 850  

                 3 002,31  

Västervik fiskargille

26.10

             4 425  

                 1 001,47  

Västervik delägarlag

26.10

             4 425  

                 1 001,47  

Gerby fiskargille

26.10

             8 850  

                 2 002,93  

Malax fiskargille

29.10

             5 291  

                 1 002,22  

Petalax fiskargille

26.10

           13 274  

                 3 004,17  

Molpe fiskargille

29.10

           11 111  

                 2 104,65  

Korsnäs fiskargille

29.10

             7 936  

                 1 503,24  

Norrnäs fiskargille

29.10

             5 291  

                 1 002,22  

Nämpnäs fiskargille

29.10

             5 291  

                 1 002,22  

Tjärlax fiskargille

29.10

           10 582  

                 2 004,44  

Töjby fiskelag

26.10

           35 398  

                 8 011,28  

Boliden Kokkola Oy, åläggande

28.9

           14 968  

                 4 156,79  

KIP Infra Oy, åläggande

28.9

           20 235  

                 5 251,60  

OMG Kokkola Chemicals, åläggande

28.9

           20 235  

                 5 251,60  

UPM Kymmene Oy

24.9, 8.11

         217 000  

               51 149,16  

utsättn.dat.

antal (st)

värde totalt, €

(inkl. moms)

VANDRINGSSIK

Oravais fiskargille

28.9

             5 280  

                 1 000,14  

Delägarlaget Petsmo samfälligheter

10.10

             5 050  

                 1 000,05  

Iskmo skifteslag

10.10

           10 101  

                 2 000,30  

Korsholms fiskeområde (Petsmo, Iskmo,

28.9, 10.10

           67 676  

               12 971,38  

S Vallgrund, Söderudden, Björköby)

Korsholms kommun (Petsmo, Iskmo)

10.10

             5 050  

                 1 000,06  

FÖRSTRÄCKT LAKE

Björköby fiskargille

10.10

           12 500  

                 2 460,00  

FLODKRÄFTA

Rökiö-Röukas fiskelag

14.8

                490  

                    602,70  

Västerhankmo samfällighet

14.8

                410  

                    504,30  

SAMMANDRAG FISKUTSÄTTNINGAR 2012

ART

 MÄNGD (st)

 VÄRDE TOTALT

Havsöring

          98 211   

            172 102,65 €

Gös

          44 509   

              16 861,80 €

Nysskläckt lake

     2 403 000   

                8 324,76 €

Nysskläckt sik

     2 275 383   

              15 091,52 €

Sik, lokal stam

        404 707   

              93 452,44 €

Vandringssik

          93 157   

              17 971,93 €

Flodkräfta

               900   

                1 107,00 €

Försträckt lake

          12 500   

                2 460,00 €

       327 372,10 €

 

Statsbidragsverksamheten

Fiskarförbundet får statsbidrag för en del av rådgivningsverksamheten. Jord- och skogsbruksministeriet uppställer resultatmål för denna verksamhet. Resultatmålen förhandlas fram mellan ministeriet och Centralförbundet för Fiskerihushållning. Nedan beskrivs kort de resultatmål som uppställts och den verksamhet förbundet haft.

1) Effektivering av delägarlagens rådgivning och information.

Rådgivningen till delägarlagen har liksom tidigare i huvudsak skett per medlemsbrev och per telefon. Viss information även via artiklar i Fiskarposten. Abborrposten för delägarlag har distribuerats enligt den uppdaterade e-postlistan samt till olika övriga samarbetsparter, sammanlagt 135 adresser, i februari och september. Det nya utmärkningssystemet för fiskeredskap har varit en central informationsuppgift under året, liksom även läget gällande revideringen av lagen om fiske. Båda dessa var uppe till behandling på förbundets vårmöte. En delägarlagsdag och fiskeövervakarkurs ordnades i april med 28 deltagare. Förbundet har deltagit i planeringen av en kurs för restaurering av småvattendrag i samarbete med Vasa vuxenutbildningscenter, och även hållit föredrag på kursen för 20 deltagare.

2.) Effektivering av fiskeområdenas rådgivning och information.

Förbundets rådgivning till fiskeområdena har i huvudsak skett via disponentskapet i områdena, men även via telefonrådgivning och med abborrposten. Förbundets personal har i egenskap av disponent deltagit i 16 fiskeområdesmöten och –stämmor. Personalen har även deltagit i Centralförbundets nationella fiskeområdesdagar på finska i februari och svenska i november.

3.) Information om förändringar i lagen om fiske.

Förbundets personal deltog i en utbildning om fiskeövervakning som Centralförbundet arrangerade i februari. Information om det nya systemet att utmärka fiskeredskap med tillhörande uppgifter om fiskaren har getts vid olika tillfällen under året. Dels i samband med en skild fiskeövervakarutbildning som hölls i april med 28 deltagare, dels via olika informationstillfällen/möten för delägarlag, yrkesfiskare och allmänheten. På förbundets vårmöte informerades deltagarna om arbetet med revideringen av lagen om fiske. Informationen har spritts bl.a. via Fiskarposten, dagstidningar, medlemscirkulär, elektroniskt via Abborrposten, under Fiskets Dag i juni samt under två olika öppet hus dagar för fiskare i samarbete med Lindeman Ab.

4.) Verksamhet för att öka intäkterna från fiskekortsavgifterna

Information om fiskevårdsavgiften och fisketillstånd har getts via telefonsamtal samt via e-post meddelanden. Vidare även i Fiskarposten, och i samband med fiskmarknaden Fiskets Dag i juni i Vasa. Uppgifter finns även på förbundets webbsidor med hänvisning till ministeriets sidor, och även lokala fisketillstånd för medlemmar som så önskar finns uppräknade. Information om fisketillstånd och förändringar i telefonnummer har getts till fiskeövervakare, 16 st, och fiskeguider, 27 st. Information om lokala sikfredningar har skötts genom annonser i tidningar och via webbsidorna.

5.) Att förbättra verksamhetsförutsättningarna för kommersiellt fiske och för fisketurismföretagare.

Rådgivningen till yrkesfiskarna har berört frågor såsom ansökningar om strukturstöd, toleransbidrag, systemet med reduktionsfiske, återbäring av bränsleaccis, info om bränsle (diesel eller brännolja, biodiesel), sjösäkerhet, info om båtbesiktningar för fiskefartyg, arrendering av fiskevatten, sälsäkra fiskeredskap, sälfångande fiskeredskap, sälskrämmor, LPA- försäkringar och arbetsskydd, info om laxfisket, sikfisket och sikhandeln mm. Vi har bistått sammanlagt 46 fiskare med förnyandet av deras utvecklingsplaner. Abborrposten för yrkesfiskare har distribuerats till de fiskare vi har e-post till samt till olika övriga samarbetsparter, sammanlagt 135 adresser. Via Fiskarposten har aktuell information om yrkesfiske ingått kontinuerligt. Tillstånd för fisketurismföretagare fungerar någorlunda inom vårt område. Överlag är tillgången på tillstånd gott och tillståndsarealerna stora, men det är endast ett fiskeområde som har avsatt ett skilt tillståndsområde för fisketurismverksamheten (Korsholms fiskeområde 18 000 ha). Information om var man kan lösa lokala fisketillstånd har getts till företagare. Fisketurismen utvecklas inom ett skilt projekt inom vårt område.