Välbesökt första temadag

Österbottens Fiskarförbund arrangerade en temadag 29.11.2013 för fiskerinäringen inom ramen för projekt ’Nulägesanalys och utvecklingsmål 2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten’. Temadagen var välbesökt med närmare 50 deltagare. De flesta hade kommit för att höra europaparlamentariker Nils Torvalds berätta om vad EU har att erbjuda fiskerinäringen den kommande programperioden. Diskussioner kring säl och skarv var även ett givet ämne under dagen.

Torvalds budskap var att vi bör ta hand om de resurser vi har, dvs. även fiskeresursen. Han hänvisade till befolkningsökningen i världen och den kamp framöver om resurserna som detta leder till.

Torvalds lyfte fram tre saker som positiva för det finländska fisket i fiskerifonden. Både säl och skarv är med i fiskerifonden i detta skede, och ger de nationella fiskerimyndigheterna möjlighet att betala ut ersättningar för skador orsakade av dessa problemarter. Ett start-up paket för unga fiskare är på kommande, vilket skall underlätta för nyetableringar i branschen. Rapportering av fiskfångsten torde utökas till att även gälla fritidsfisket framöver, vilket borde ge en bättre bild av fiskbestånden och underlätta beslutsfattandet i samband med fiskeregleringar.

Deltagarna i temadagen beslöt gå in till miljöministeriet med en skrivelse om skadorna som den i Finland häckande skarven (mellanskarven) orsakar, och efterlysa åtgärder från miljöministeriets sida för att åtgärda problemen.

2.12.2013