Säl

I de österbottniska fiskevattnen förekommer två arter av säl, gråsälen och vikaren. Båda arterna förorsakar skador i fisket i form av förlorade fångster och söndrade redskap. Speciellt fisket av sik med nät är utsatt för sälarnas angrepp. Skadorna som sälarna beräknas förorsaka det österbottniska fisket uppgår till över 500 000 euro årligen. Sälproblemen är den största delorsaken till att det yrkesmässiga fisket minskar i betydelse i Österbotten.

    

Uppgifter om sälbestånden och antalet räknade sälar hittas på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets hemsidor www.luke.fi.

År 2001 inrättades det 7 sälskyddsområden längs den finska kusten varav ett i Kvarken vid Snipansgrund-Medelkallan.

 

Mellanskarv

Österbottens Fiskarförbund har producerat en kort videofilm om mellanskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) inverkan på fisket och miljön. Videon kan karaktäriseras som en minidokumentär, och den är uttryckligen gjord ur fiskerinäringens och lokalbefolkningens synvinkel. Olika intresseorganisationer har ekonomiskt bidragit till produktionen.

Skarvvideon visades första gången 12-13 oktober, 2015 när olika fiske- och skärgårdsorganisationer besökte Bryssel på inbjudan av MEP Nils Torvalds för att diskutera säl- och skarvproblematiken samt naturskydd och Natura 2000 med kommissionens tjänstemän.

Med skarvvideon försöker fiskerinäringen väcka politikernas och allmänhetens förståelse för de problem fiskerinäringen och lokalbefolkningen längs kusten dagligen har med mellanskarvens inverkan på fisket och fiskbestånden och nedsmutsningen av miljön i närheten av sommarstugor och fast bosättning.