Verksamhet

 

Österbottens Fiskarförbund r.f. grundades 1930 och utgör en sammanslutning av 91 medlemsorganisationer; för närvarande av 51 delägarlag, 35 fiskargillen, 4 fiskeriområden och ett fiskeriutskott. Verksamhetsområdet omfattar kustkommunerna från Karleby i norr till Kristinestad i söder. 

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen. Som sådan erhåller vi ett litet statsbidrag för verksamheten. Vår takorganisation är Centralförbundet för Fiskerihushållning. Fiskarförbundet arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.

Fiskarförbundets rådgivningsverksamhet till våra medlemmar utgör en viktig del av våra arbetsuppgifter och handlar oftast om frågor rörande vård av fiskevatten och fiskbestånd, samt frågor i anknytning till lagen om fiske. Vi deltar med aktuell information t.ex. i fiskeriområdenas stämmor eller i samband med fiskeriområdenas styrelsemöten.Vi informerar våra medlemmar, enskilda fiskare och vattenägare via medlemscirkulär och via texter i fiskeritidskrifterna Fiskarposten (10 nr/år) och i Fiskeritidskrift för Finland (4 nr/år). Vill du bekanta dig med Fiskarposten eller Fiskeritidskrift för Finland, kontakta oss!

Rådgivning till allmänheten berör oftast frågor kring fiskemöjligheter samt rättigheter och skyldigheter i samband med fisket. Rådgivning ges också i samband med kurser i fiske i skolor. Fiskarförbundet arrangerar fiskmarknaden Fiskets Dag. Detta är en populär sommaröppning i Vasa som har ca 10 000 besökare årligen. Avsikten med evenemanget är dels att informera och upplysa om fisket i allmänhet och dels att befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.

Fiskarförbundet arrangerar kurser kring aktuella frågor inom fiskerinäringen. Vi har ordnat kurser kring bl.a. sjösäkerhetsfrågor, hygienpass, fiskförädling, aktuell fiskerilagstiftning, fiskeövervakning och fiskevård.

 

Österbottens Fiskarförbund leds av en styrelse bestående av:

Markus Norrback, ordf., Närpes, markus.norrback(at)malax.fi

Stefan Råback, viceordf., Västerhankmo

Tom Blom, Sundom

Christer Kamb, Kaskö

Roland Semskar, Larsmo

Hasse Sjökvist, Nämpnäs

Kim Sundén, Bergö

Suppleanter:

Stina Granskog-Välisalo, Skaftung

Tina Huggare, Socklot

Christer Kattil, Nykarleby

Reijo Ruotsala, Petsmo

Markus Svenlin, Bosund

 

23.2.2021