Verksamhet

 

Österbottens Fiskarförbund r.f. grundades 1930 och utgör en sammanslutning av 92 medlemsorganisationer; för närvarande av 51 delägarlag, 35 fiskargillen, 4 fiskeriområden och två städer. Verksamhetsområdet omfattar kustkommunerna från Karleby i norr till Kristinestad i söder. 

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerihushållningen i Österbotten. Vår takorganisation är Centralförbundet för Fiskerihushållning. Fiskarförbundet arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.

Fiskarförbundets rådgivningsverksamhet till våra medlemmar utgör en viktig del av våra arbetsuppgifter och handlar oftast om frågor rörande vård av fiskevatten och fiskbestånd, samt frågor i anknytning till lagen om fiske. Vi deltar med aktuell information t.ex. i fiskeriområdenas stämmor eller i samband med fiskeriområdenas styrelsemöten.Vi informerar våra medlemmar, enskilda fiskare och vattenägare via medlemscirkulär och via texter i fiskeritidskrifterna Fiskarposten (10 nr/år) och i Fiskeritidskrift för Finland (4 nr/år). Läs mer om tidningarna och prenumerationerna här: Fiskarposten och Fiskeritidskrift för Finland.

Rådgivning till allmänheten berör oftast frågor kring fiskemöjligheter samt rättigheter och skyldigheter i samband med fisket. Rådgivning ges också i samband med kurser i fiske i skolor. Fiskarförbundet arrangerar fiskmarknaden Fiskets Dag. Detta är en populär sommaröppning i Vasa som har ca 10 000 besökare årligen. Avsikten med evenemanget är dels att informera och upplysa om fisket i allmänhet och dels att befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.

Fiskarförbundet arrangerar kurser kring aktuella frågor inom fiskerinäringen. Vi har ordnat kurser kring bl.a. sjösäkerhetsfrågor, hygienpass, fiskförädling, aktuell fiskerilagstiftning, fiskeövervakning och fiskevård.

 

Kansli

Fiskets hus, Fiskstranden, 65100 Vasa

Öppethållningstider i allmänhet mån - fre kl. 9-15, men detta kan variera pga personalens distansarbete, fältarbete och möten på andra orter. Det är därför säkrast att komma överens med personal om besök på förhand.


Personal

Verksamhetsledare Marina Nyqvist
marina.nyqvist(at)fishpoint.net
050 527 2314

Fiskerikonsulent Leif Kaarto
leif.kaarto(at)fishpoint.net
0500 262 001

Kanslist Ann-Kristin Lindfors
ann-kristin.lindfors(at)fishpoint.net
045 117 6877

Projektchef Anni Selenius
anni.selenius(at)fishpoint.net
050 331 1717

 

Österbottens Fiskarförbund leds av en styrelse bestående av:

Markus Norrback, ordf., Närpes, markus.norrback(at)malax.fi

Stefan Råback, viceordf., Västerhankmo

Tom Blom, Sundom

Christer Kamb, Kaskö

Roland Semskar, Larsmo

Hasse Sjökvist, Nämpnäs

Kim Sundén, Bergö

Suppleanter:

Stina Granskog-Välisalo, Skaftung

Tina Huggare, Socklot

Christer Kattil, Nykarleby

Reijo Ruotsala, Petsmo

Markus Svenlin, Bosund

 

19.12.2023