Kustnära småvatten som fisklekplatser

 

Åren 2019-2022 inventerades de österbottniska kustnära småvattendragens betydelse som fisklekplatser. Detta är den tredje motsvarande utredningen som gjorts. Den första inventeringen gjordes 1983–1984 (Wistbacka 1986) och den andra 1997–1998 (Wistbacka & Snickars 2000).

I rapporten kartläggs och beskrivs kustens småvattendrag som fisklekplatser samt de förändringar som skett sedan den senaste karteringen 1997–1998. Utredningen gjordes specifikt från ett fiskerihushållningsperspektiv och ger svar på vilka områden som fungerar som fisklekplatser, vilka de viktigaste fungerade lekområdena inom varje fiskeriområde är, vilka som växer igen, var det finns vandringshinder för fisk och vilka restaureringsbehov som finns för att fisken skulle kunna fortsätta leka. Vattenprover analyserades för att utreda risker i vattenkvalitet för fiskens produktion. En utredning av försurningen av fisklekplatserna och yngelområdena genom vattenprovtagning är en viktig del av denna inventering.

Utredningens målgrupp är bland andra fiskeriområden, delägarlag, fiskargillen, kommuner, Österbottens förbund, NTM-centralerna i Södra Österbotten, Egentliga Finlands NTM-central, Regionförvaltningsverket i Västra Finland, Österbottens Fiskeleader Kustaktionsgruppen, samt fiske-, vatten- och miljöföreningar.

Finansiering för utredningen erhölls från Egentliga Finlands NTM-central via anslag för främjande av fiskerihushållningen (VARELY/979/2020) samt via fiskerihushållningsavgifter (VARELY/2960/2021).

 

Hela rapporten kan laddas ner här.

 

Här kan ni ladda ner rapportens olika kapitel:

 

Kapitel 1-2. Inledning och Metodik

 

Kapitel 3. Mellersta Österbottens fiskeriområde

 

Kapitel 4. Norra Kust-Österbottens fiskeriområde

 

Kapitel 5. Kvarkens fiskeriområde

 

Kapitel 6. Södra Kust-Österbottens fiskeriområde

 

Kapitel 7. Kristinestad-Storå fiskeriområde