Seminariepresentationer

Presentationerna från slutseminariet för informationsförmedlingsprojektet "Blå bioekonomi" i Vasa 21.11.2019 kan laddas ner här:
 
Möjligheter att använda småfisk i förädling
Specialforskare Kaisu Honkapää, Statens Teknologiforskningsinstitut VTT Ab (på finska) (PDF)
 
Hälsoprodukter av fiskens sidoströmmar
Specialforskare Jari Setälä, Naturresursinstitutet Luke (PDF)
 
Konsumenten i fokus i produktutvecklingen – samutvecklingsworkshops
Professor Anu Hopia, Åbo universitet (på finska) (PDF)
 
Sälskrämmor av senaste teknik har visat positiv effekt
Forskningsingenjör Esa Lehtonen, Naturresursinstitutet Luke (PDF)
 
Mörtfiskens väg till tallriken – Närfiskprojektets resultat och framtidsutsikter
Projektchef Miina Mäki, John Nurminen stiftelse (på finska) (PDF)
 
 
 
Österbottens Fiskarförbund och Kustaktionsgruppen  arrangerade 27.10.2015 i Vasa ett seminarium om blå bioekonomi.

Sinisen biotalouden näkymät - Utsikter för den blåa bioekonomin (PFD)
Erityisasiantuntija/specialsakkunnig Timo Halonen, Maa- ja metsätalousministeriö/Jord- och skogsbruksministeriet

Sinistä kasvua rannikko alueen kalakannoista - Blå tillväxt av kustområdets fiskbestånd (PDF)
Tutkija/forskare Lari Veneranta, Luonnonvarakeskus Pohjanmaa/Naturresursinstitutet Österbotten

Havsplanering och blå tillväxt i Kvarken regionen, SeaGIS 2.0 (PDF)
Projektledare/projektipäällikkö Johnny Berglund, Länsstyrelsen Västerbotten, Sverige

Kalan hyppy tulevaisuuteen - mistä lisäarvoa alihyödynnetyille kaloille? Fiskens hopp in i framtiden - var få tilläggsvärde för underutnyttjade fiskar? (PDF)
Professori/professor Anu Hopia, Functional Foods Forum, Turun Yliopisto/Åbo universitet

Blå bioekonomi i Österbotten - Sininen biotalous Pohjanmaalla (PDF)
Verksamhetsledare/toiminnanjohtaja Guy Svanbäck, Österbottens Fiskarförbund

Blue care (PDF)
Pia Smeds, Aktion Österbotten

Vesistöissä piilevä lämpöresurssi - Värmeresursen i våra vatten (PDF)
Vesihuollonasiantuntija/sakkunnig inom vatten försörjning, Pertti Reinikainen