Skarvvideo

 

 


Österbottens Fiskarförbund har producerat en kort videofilm om mellanskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) inverkan på fisket och miljön. Videon kan karaktäriseras som en minidokumentär, och den är uttryckligen gjord ur fiskerinäringens och lokalbefolkningens synvinkel. Olika intresseorganisationer har ekonomiskt bidragit till produktionen.

Skarvvideon visades första gången 12-13 oktober, när olika fiske- och skärgårdsorganisationer besökte Bryssel på inbjudan av MEP Nils Torvalds för att diskutera säl- och skarvproblematiken samt naturskydd och Natura 2000 med kommissionens tjänstemän.

Med skarvvideon försöker fiskerinäringen väcka politikernas och allmänhetens förståelse för de problem fiskerinäringen och lokalbefolkningen längs kusten dagligen har med mellanskarvens inverkan på fisket och fiskbestånden och nedsmutsningen av miljön i närheten av sommarstugor och fast bosättning.

Det viktiga nu är att den arbetsgrupp som minister Tiilikainen tillsätter arbetar med att få en ny skötselplan för mellanskarven. Skötselplanen bör lista de åtgärder som kan vidtas för att minska på problemen mellanskarvens ökning och utbredning medför. En lösning på problemen är helt i våra egna händer nationellt, och fågeldirektivet sätter inga hinder för en begränsning av mellanskarvens tillväxt och inte heller för en eventuell decimering av nuvarande bestånd. Modell för hur ärendet kan hanteras kan tas från t.ex. den danska förvaltningsplanen för skarv.